ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ

ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่

กองการเจ้าหน้าที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ชั้น 3 อาคารสิริคุณากร
เลขที่ 123 หมู่ 16 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
จังหวัดขอนแก่น 40002
โทรศัพท์/โทรสาร 043-202-338

ติดต่อ Webmaster

คณินท์ อุชชิน(ป่าน) นักสารสนเทศ
เบอร์โทรศัพท์ภายใน : 42755
อีเมล์ : kaniou@kku.ac.th