ส่วนบริการกองทรัพยากรบุคคล(One Stop Service) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

:: เมนูหลัก
 
:: ระบบสารสนเทศ
:: การออกบัตรประจำตัวบุคลากร
:: สมัครงานออนไลน์
:: การออกบัตรประจำตัวบุคลากร
:: ประกาศรับสมัครงาน
:: ขั้นตอนดำเนินงานการออกบัตรประจำตัวบุคลากร
:: ประกาศรายชื่อ
:: การแต่งเครื่องแบบปกติขาวสำหรับใช่ทำบัตรประจำตัวบุคลากร
:: ประกาศผลสอบ
:: ระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ:ทรัพยากรบุคคล
:: ใบคำขอมีบัตรประจำตัวบุคลากร มหาวิทยาลัยขอนแก่น
:: ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งสายวิชาการ
 
:: ระบบติดตามการขอกำหนดตำแหน่งสายสนับสนุน
:: การขอหนังสือรับรองสถานภาพ
:: แบบฟอร์มและแผ่นพับต่างๆ
:: กระดานถาม-ตอบ
:: แบบคำขอหนังสือรับรอง
:: KKU Webmail
:: ขั้นตอนการออกหนังสือรับรองสถานภาพ
:: กองทรัพยากรบุคคล
:: แผ่นพับการออกหนังสือรับรองสถานภาพ
:: คู่มือการออกหนังสือรับรองสถานภาพ
 
 
:: เรื่องควรรู้
:: การขอหนังสือรับรองผ่านสิทธิ์กู้เงินสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์
:: สวัสดิการต่างๆ
:: แบบคำร้องขอหนังสือผ่านสิทธิ์กู้เงินสวัสดิการธนาคารอาคารสงเคราะห์
 
:: ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับแพรแถบ
:: ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย
:: การขอหนังสือรับรองความประพฤติ
:: ข้อบังคับว่าด้วยเครื่องแบบพนักงานมหาวิทยาลัย (ฉบับที่ 2)
:: แบบคำร้องขอหนังสือรับรองความประพฤติประกอบการขออนุญาตมีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน
 
   
Copyright© ส่วนบริการกองทรัพยากรบุคคล มหาวิทยาลัยขอนแก่น(One Stop Service)2561 ## สอบถามเพิ่มเติมที่ เปี่ยมศักดิ์ หาญสุริย์ โทร 0-4320-2338 ,48780