ระบบสารสนเทศการกำกับ ติดตามการขออนุมัติเงินประจำตำแหน่งและการปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ
สังกัดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท (บาท/เดือน) หมายเหตุ
1 อธิการบดี ผู้บริหาร 15,000
2 รองอธิการบดี ผู้บริหาร 10,000
3 ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้บริหาร 5,600
4 คณบดี/ผ.อ. ศูนย์ สถาบัน สำนัก ผู้บริหาร 10,000
5 รองคณบดี/รองผ.อ. ศูนย์ สถาบัน สำนัก ผู้บริหาร 5,600
6 ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้บริหาร 10,000
7 ผู้อำนวยการกอง ระดับ 8 ผู้บริหาร 5,600
8 เลขานุการคณะ ระดับ 8 ผู้บริหาร 5,600
ลำดับ ตำแหน่ง ประเภท (บาท/เดือน) หมายเหตุ
1 ศาสตราจารย์ ระดับ 11 วิชาการ 15,600
2 ศาสตราจารย์ ระดับ 9-10 วิชาการ 13,000
3 รองศาสตราจารย์ ระดับ 9 วิชาการ 9,900
4 รองศาสตราจารย์ ระดับ 7-8 วิชาการ 5,600
5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 8 วิชาการ 5,600
6 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ 6-7 วิชาการ 3,500
7 พยาบาล ระดับ 9 เชี่ยวชาญ วิชาชีพเฉพาะ 9,900
8 พยาบาล ระดับ 8 วิชาชีพเฉพาะ 5,600
9 พยาบาล ระดับ 7 วิชาชีพเฉพาะ 3,500
10 นักกายภาพบำบัด ระดับ 8 วิชาชีพเฉพาะ 5,600
11 นักกายภาพบำบัด ระดับ 7 วิชาชีพเฉพาะ 3,500
12 ทันตแพทย์ ระดับ 8 วิชาชีพเฉพาะ 5,600
13 ทันตแพทย์ ระดับ 7 วิชาชีพเฉพาะ 3,500
14 แพทย์ ระดับ 8 วิชาชีพเฉพาะ 5,600
15 แพทย์ ระดับ 7 วิชาชีพเฉพาะ 3,500
16 สัตวแพทย์ ระดับ 8 วิชาชีพเฉพาะ 5,600
17 สัตวแพทย์ ระดับ 7 วิชาชีพเฉพาะ 3,500
18 เภสัชกร เชี่ยวชาญ ระดับ 9 วิชาชีพเฉพาะ 9,900
19 เภสัชกร ระดับ 8 วิชาชีพเฉพาะ 5,600
20 เภสัชกร ระดับ 7 วิชาชีพเฉพาะ 3,500
21 สถาปนิก ระดับ 8 วิชาชีพเฉพาะ 5,600
22 สถาปนิก ระดับ 7 วิชาชีพเฉพาะ 3,500
23 วิศวกร (เครื่องกล,ไฟฟ้า,ไฟฟ้าสื่อสาร, โยธา, เหมืองแร่) ระดับ 8 วิชาชีพเฉพาะ 5,600
24 วิศวกร (เครื่องกล,ไฟฟ้า,ไฟฟ้าสื่อสาร, โยธา, เหมืองแร่) ระดับ 7 วิชาชีพเฉพาะ 3,500
25 นักวิจัย ระดับ 9 เชี่ยวชาญ วิชาชีพเฉพาะ 9,900
26 บรรณารักษ์ ระดับ 9 เชี่ยวชาญ วิชาชีพเฉพาะ 9,900
27 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 ชำนาญการ
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วิชาชีพเฉพาะ 5,600
28 นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 7 ชำนาญการ
(วิทยาการคอมพิวเตอร์)
วิชาชีพเฉพาะ 3,500
29 นักเทคนิคการแพทย์ 8 ชำนาญการ วิชาชีพเฉพาะ 5,600
30 นักเทคนิคการแพทย์ 7 ชำนาญการ วิชาชีพเฉพาะ 3,500
31 นักรังสีการแพทย์ 8 ชำนาญการ วิชาชีพเฉพาะ 5,600
32 นักรังสีการแพทย์ 7 ชำนาญการ วิชาชีพเฉพาะ 3,500

Tip: <<< หากต้องการดูรายละเอียดแต่ละขั้นตอนให้เอาเมาท์ไปวางตรงตำแหน่งของแต่ละขั้นตอนนั้นๆ >>>

Tip: วิธิการสืบค้น

Tip: วิธิการสืบค้น


*กรุณากรอกข้อมูลให้ครบทุกช่อง

ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :